Algemene voorwaarden


Voorafgaand aan het eerste gesprek dient u kennis te nemen van onderstaande. Wanneer bepaalde zaken niet duidelijk zijn, vraagt u dan om toelichting voorafgaand aan het eerste gesprek. Deze behandelvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Simone van Riel, Praktijk voor speltherapie en haar cliënten (kinderen en ouders).


Beroepscode 

De therapeut is lid van de Nederlandse Vereniging Van Speltherapeuten (NVVS). Deze vereniging is aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). Informatie over deze beroepsvereniging en over de FVB kunt u vinden op www.speltherapie.net en op www.fvb.vaktherapie.nl.

De therapeut handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de FVB, Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).

De therapeut is aangesloten bij de overkoepelende organisatie RBCZ.


Bij verhindering

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u een afspraak moet afzeggen. U dient dit minimaal 2 werkdagen van tevoren aan te geven. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij geen of te late afmelding wordt het gebruikelijke tarief van een sessie in rekening gebracht. Dit geldt ook in geval van ziekte.


Bij tussentijdse beëindiging

Wanneer de ouder/verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er tenminste nog 1 laatste sessie plaats zodat de therapeut, het kind en de ouder gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.


Afspraken sessies en oudergesprekken

  • Beide ouders zijn ervan op de hoogte dat hun zoon of dochter therapie ontvangt. Bij scheiding is het de taak van ouders om elkaar hierover te informeren. Ouders hebben (op verzoek) recht op dezelfde informatie.
  • Na iedere 5 therapiesessies vindt er een oudergesprek plaats. Bij het oudergesprek is het kind niet aanwezig. Tijdens de oudergesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie zal worden voortgezet.
  • Een therapiesessie duurt 45 minuten en vindt wekelijks plaats op de afgesproken datum en tijd, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.
  • Ouders/verzorgers kunnen altijd tussendoor vragen stellen. Het kan ook zijn dat er voor het kind een belangrijke/ ingrijpende gebeurtenis tussentijds plaatsvindt, die van belang is voor de therapie. Ouders/verzorgers kunnen dat telefonisch of via email tussentijds kenbaar maken.  


Vertrouwelijkheid van de therapie

  • De cliënt is het kind. De therapeut werkt derhalve in dienst van de belangen van het kind en volgens de rechten van het kind. Dit houdt in dat inhoudelijke informatie vanuit de therapie alleen naar voren wordt gebracht na toestemming van het kind. Wanneer de therapeut van mening is dat het kind of omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeerd (bijv. fysieke of emotionele bedreiging) heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel cliënt als ouders. Vervolgens heeft ze de wettelijke plicht om dit te melden bij betreffende instanties.
  • De therapeut zal alleen met schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers contact opnemen met derden zoals de leerkracht, huisarts of andere behandelaars.


Dossier

Van iedere behandeling wordt een dossier bijgehouden. In het dossier staat alle informatie die betrekking heeft op de behandeling. Het dossier gaat over de cliënt en is daarom inzichtelijk voor de cliënt en diens ouders. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen. De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.


Aansprakelijkheid

Simone van Riel, Praktijk voor speltherapie heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/verzorgers blijven echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).


Klachtenregeling

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Simone van Riel, Praktijk voor speltherapie voldoet aan deze eisen en heeft dit geregeld via het NIBIG.  

Graag leg ik kort uit wat dit betekent:

  • Klachtenfunctionaris

Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg.

In geval van klachten is het eerste advies om uw onvrede eerst met de therapeut te bespreken en te kijken of u er samen uit kunt komen. Lukt dat niet, dan kunt u zich beroepen op een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Het klachtenreglement van Quasir zal als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk gelden. Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling kunnen hier gemeld worden. De klachtenfunctionaris helpt u om samen met de therapeut een oplossing te vinden.

  • Geschilleninstantie

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden, het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris). Bovendien staat het u vrij - indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt - u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Eventueel kan ook een schadeclaim worden toegekend. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.Laatst bijgewerkt: januari 2022