Werkwijze


Aanmelding

U kunt uw kind(eren) zelf rechtstreeks aanmelden. Dit kan met of zonder verwijzing van huisarts, leerkracht of gemeenteloket.

In het geval dat ouders gescheiden zijn en beide het ouderlijk gezag over het kind hebben, is toestemming van beide ouders een voorwaarde om te kunnen starten met de therapie.


Kennismaking

Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Ik maak een inschatting of speltherapie de juiste behandelwijze is voor uw kind. U krijgt een indruk of speltherapie aansluit bij jullie zorgvraag en u krijgt uitleg over het therapieproces. Hierna kunt u aangeven of u verder wil met mijn praktijk en een afspraak maken voor een intakegesprek.


Intakegesprek

Voordat het intakegesprek plaatsvindt ontvangt u digitaal een vragenlijst, die u voor het gesprek terug stuurt.

Bij het intakegesprek zijn, indien mogelijk, beide ouders aanwezig. Uw kind is hierbij niet aanwezig. In dit gesprek worden uw zorgen en hulpvraag in kaart gebracht. In overleg met elkaar bespreken we of uw hulpvraag aansluit bij mijn aanbod of dat een doorverwijzing nodig is. We stellen samen behandeldoelen op en een eerste inschatting wordt gemaakt wat de duur van de speltherapie betreft. Dit wordt vastgelegd in een behandelovereenkomst.

Als u besloten heeft met Praktijk Simone van Riel samen te werken volgt er een observatieperiode.


Observatieperiode

In deze periode bekijk ik of speltherapie een geschikte en juiste hulpvorm is voor uw kind. Tijdens de observatiesessies zal ik uw kind een aantal opdrachtjes geven en daarnaast is er ruimte om zelf te kiezen waarmee hij/zij wil spelen.

De observatieperiode wordt afgesloten met een ouderegesprek waarin we bespreken of we verder gaan met speltherapie. Daarnaast wordt gekeken of de behandeldoelen die gesteld zijn tijdens het intakegesprek haalbaar zijn. Eventueel worden deze bijgesteld naar aanleiding van mijn eerste observaties. Dit geldt ook voor de verwachte duur van de therapie.


Therapiesessies

Uw kind komt wekelijks op een vast tijdstip naar de spelkamer. Een therapiesessie duurt 45 minuten. Uw kind kan spelen met allerlei soorten speelgoed, zoals poppenhuis, kasteel, dieren, zandtafel of knutselmateriaal. Uw kind leert mij kennen en ik leer uw kind kennen. Er ontstaat een therapeutische relatie die zich kenmerkt door veiligheid en vertrouwen. Hierdoor kan uw kind ‘zichzelf laten zien’. Mijn interventies zijn gericht op de ontwikkeling en ondersteuning van uw kind.


Afbouw

De therapie wordt afgebouwd als u, uw kind en ik het samen eens zijn dat uw kind zelfstandig verder kan of als andere hulp geïndiceerd is. De totale duur van een speltherapieproces is afhankelijk van het karakter van het kind en de problematiek, maar de ervaring leert dat een kind over het algemeen tussen de 15 tot 25 sessies nodig heeft om weer op eigen kracht verder te kunnen. Als besloten wordt de therapie te beëindigen, vindt er in ieder geval altijd nog één therapiesessie plaats om het goed af te ronden.

Na afloop van de therapie ontvangt u een e-mail met de vraag of u de online-vragenlijst wilt invullen. Dit is volstrekt anoniem en het wordt alleen gebruikt voor onderzoek.


Contact met ouders

Omdat een goede samenwerking met u als ouder een positieve invloed heeft op het verloop van de therapie, is regelmatig contact belangrijk. Na iedere 5 therapiesessies vindt er daarom een oudergesprek plaats waarin de voortgang van de speltherapie wordt besproken en er ruimte is voor vragen en overleg.

In overleg met u vindt contact plaats met school, naschoolse opvang en eventuele andere hulpverleners van uw kind.